BİSİAD'a Davet

BİSİAD'a Davet

Değerli Meslektaşımız;

BİSİAD Bilişim Sektörü ve İş Adamları Derneği olarak 04.05.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul sonucunda tüzük değişikliğine gidilerek, derneğimizin ismi BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri  Derneği olarak değiştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü üyelik koşullarını taşıyan bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiler ile mevzuatın öngördüğü üyelik koşullarını taşıyan profesyonel olarak hayatını bilişimden  kazanan gerçek kişiler ve bilişim alanında tahsil gören yükseköğretim öğrencileri bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

a- Firma (Tüzel Kişilik) Üyeliği:  Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren Firmalar (Tüzel Kişilikler) ile ana faaliyet veya hizmet alanı bilişim sektörü olmadığı halde imal ettikleri ürünlerde ve/veya hizmet ettikleri alanlarda bilişim teknolojilerini kullanarak katma değerli ürün/hizmet sağlayan firmalar derneğe “Firma (Tüzel Kişi)” olarak üye olurlar. Aynı Tüzel Kişi adına en fazla 1 (BİR) Tüzel Kişi üyeliği yapılabilir. Tüzel Kişi üyeler, bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı ve yıllık aidatı kaydının yapıldığı yıldan başlamak üzere takip eden yıllar için her yıl öder.

b- Gerçek Kişi Üyeliği: Herhangi bir sektörde veya kamu da bilişim mesleğini icra ederek profesyonel olarak çalışma hayatını bilişimden kazanan işverenler, bilgi işlem çalışanları, bilgi işlem yöneticileri, yazılım uzmanları, sosyal medya danışmanları, bilişim eğitmenleri, teknolojik danışmanlar,  fakülte veya dengi yüksekokulların bilişim ile ilgili bölümlerinde eğitimine devam eden 18 yaş üstü öğrenciler derneğe “Gerçek Kişi” olarak üye olabilir. Gerçek Kişi Üyeler, bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı ve yıllık aidatı kaydının yapıldığı yıldan başlamak üzere takip eden yıllar için her yıl öder.

Asil üyelerin ödeyeceği yıllık giriş ve ödentileri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidat 600 (ALTIYÜZ) Türk Lirası‘dır. Giriş ödentisi 500 (BEŞYÜZ) Türk Lirası’dır. Giriş ödentisinin kayıt sırasında, yıllık ödentilerin her yılsonuna kadar ödenmesi zorunludur. Gecikme halinde ödenecek gecikme zammını Yönetim Kurulu belirler. Ödenti borçlarını ödememiş olan asil üyeler genel kurula katılmaz ve oy kullanmazlar.

Sizler de üye kayıt bölümünde bulunan formu doldurarak BİSİAD’a katılabilirsiniz.

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 1240 Sokak No:3, 16245 Osmangazi/Bursa
Tel: + 90 (543) 5728840 Faks:0 224 999 24 47 E-Posta:bilgi@bisiad.org.tr