TÜRKİYE YAZILIM SEKTÖRÜ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2016-2019)

 
 
 

VİZYON, GENEL AMAÇ, HEDEFLER VE EYLEMLER

   Vizyon

Yazılım alanında teknik, hukuki altyapısını ve beşeri kaynağının nitelik ve niceliğini sürekli olarak geliştiren, uluslararası pazarlarda rekabet gücü ve pazar payını artıran bir ülke olmak.

Genel Amaç

Yazılım pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını artırmak amacıyla, yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üreten, sektörde söz sahibi ülke konuma gelmek.

  Hedefler ve Eylemler

Strateji belgesi hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştay çıktıları, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri neticesinde 5 hedef başlığı altında; eylemler, bu eylemleri gerçekleştirmekten sorumlu kuruluşlar, ilgili kuruluşlar ve eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli süreler, performans göstergeleri ile her bir eyleme ilişkin açıklamaları içeren eylem planı belirlenmiştir.

STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANININ UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Strateji ve Eylem Planının uygulama, izleme ve değerlendirme süreci Yönlendirme Kurulu tarafından yürütülecektir. Eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı Yönlendirme Kurulu, gerektiği takdirde eylem planı üzerinde revizyon gerçekleştirebilecektir. Altı ayda bir kere toplanacak Yönlendirme Kurulu’nun Başkanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü tarafından yürütülecektir.

Yönlendirme Kurulu toplantılarına gerektiğinde ilgili diğer kurum ve kuruluşların yetkilileri de davet edilebilecektir.

Sorumlu kurum ve kuruluşlar sorumlu bulundukları eylemlere ilişkin gelişmeleri ilgili kuruluşlarla koordine ederek altı aylık dönemler halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirecektir. Sekretarya tarafından 6 aylık dönemler halinde Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Yönlendirme Kurulu’na sunulacaktır.

Yönlendirme Kurulu tarafından karar alınması durumunda eylem bazında çalışma grupları oluşturulabilecektir.

Uygulama, izleme ve değerlendirme sürecindeki tüm sekretarya işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

Yazılım Sektörü Stratejik Plan Özeti

Yazılım sektörünün stratejik planının hazırlanması sürecinde en önemli aşamalardan birisi olan hedefler ve eylem planlarının geliştirilmesi sürecinde; çalıştayda gerçekleştirilen sektöre ilişkin güçlü ve zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler, ihtiyaçlar/öncelikler, sorun alanları, hedefler ve eylemler çalışmalarının sonuçları ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinden yararlanılmıştır. Buna göre 5 temel hedef başlığı altında 43 eylem maddesi belirlenmiştir. Buna göre hedefler ve eylemler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Hedef 1: Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Mekanizmaları ile İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

       

    1.1. Sektörün işgücü ihtiyacı belirlenecektir.

1.2. Yükseköğretim kurumlarındaki Yazılım Mühendisliği bölümlerinin sayısının artırılmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.

1.3. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği alanında görev yapan/yapacak akademik kadroların niteliği ve niceliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

1.4. Sektörün işgücü ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim müfredatı ve uygulamaları güncelleme çalışmalarını yürütecek danışma kurulu kurulacak ve gerekli güncellemeler sürekli olarak yapılacaktır.

1.5.  Yazılım sektörü alanlarında yetkin kişilerin üniversitelerde eğitim-öğretim vermeleri teşvik edilecektir.

1.6.  Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği alanında lisans eğitim-öğretim bursu sağlanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.

1.7.  Yurtdışında konuyla ilgili lisansüstü eğitim görenlere verilen burs/desteklerden yararlanıcı sayısı artırılacaktır.

1.8. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirilmesinde uzaktan eğitim yönteminin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

1.9. İstihdama katılmayan genç işgücünün yazılım sektöründe istihdam edilebilecek şekilde eğitim almaları sağlanacaktır.

1.10. Yazılım sektöründe alanlarında uzman yazılımcıların (eğiticilerin) sektörün teknolojik olarak doğru yönlendirilmesi amacıyla eğitimler vermesi sağlanacaktır.

            1.11. Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesi sağlanacaktır.

            1.12. Ulusal düzeyde yazılım geliştirme yarışmaları düzenlenecektir.

 

Hedef 2: Altyapıyı Güçlendirmek

2.1. BTYK 2013/103 nolu “E-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları İçin Firma Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” kararı kapsamında “Bilişim Firmaları Derecelendirme/ Seviyelendirme Sistemi” kurulacaktır.

           2.2. Bilişim Sektörü İzleme Teknik Komitesi oluşturulacaktır.

2.3. “Bilişim Firmaları Derecelendirme/Seviyelendirme Sistemi” elektronik ortamdaki bir portal üzerinden yürütülecektir.

2.4. Başta yazılım ürünleri olmak üzere bilişim ürünlerine yönelik firmaların test, belgelendirme, sertifikalandırma ve danışmanlık giderleri için destek programı çıkarılacaktır.

2.5. Kamu kurumlarının yazılım alımları için teknik şartname hazırlamaya yönelik eğitim programları hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.

2.6. Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı yaygınlaştırılmasına yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.

2.7. Kamu kurum ve kuruluşlarının kaliteli ve güvenli yazılım ürünü ihtiyaçlarının analizi yapılacaktır.

2.8. Kamu destekli projelerde kullanılacak yazılımların lisans alımı ve tedarikinin merkezileştirilmesi sağlanacaktır.

           2.9. Yazılım sektöründe kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.

2.10. Sektörde faaliyet gösteren firmalara özgü standart bir kapasite raporu formatı hazırlanacaktır.

           2.11. Yazılım sektörüne ilişkin bir taksonomi çalışması gerçekleştirilecektir.

2.12. Yazılım test merkezlerinin kurulması sürecine yönelik destek mekanizması geliştirilecektir.

 

Hedef 3: Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak

3.1. Yazılım sektörü kapsamında yurtdışı potansiyel pazarların analizine yönelik düzenli raporlama çalışması yapılacaktır.

3.2. Türkiye’nin uluslararası yazılım sektöründe fark yaratabileceği öncelikli alanlar belirlenerek, bu alanlara yönelecek girişimcilere özel tematik destek programı hazırlanacaktır.

           3.3. Başta Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olmak üzere, sektörün güçlü olduğu Bölgelerde yazılım hızlandırıcı merkezlerinin kurulması           sağlanacaktır.

           3.4. Yerli yazılımlardaki vergi yükü azaltılacaktır.

3.5. Yazılım sektörü ihracatının artırılmasına yönelik Ekonomi Bakanlığı'nca verilen mevcut desteklerin, KOSGEB tarafından sektöre özel oluşturulacak destek programı kapsamına alınması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

3.6. Yazılımın tüm sektörler için öneminin kamuoyunda bilinirliğinin artırılmasına yönelik başta ulusal yazılım çalıştayı/konferansı olmak üzere tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 4: Hukuki ve İdari Düzenlemeleri Yapmak

 

4.1. Ülkemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kaliteli ve güvenli yerli yazılım ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

4.2. Kamuya yazılım ürünleri tedarik eden Kamu İhale Kanunu dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının, ihale sürecine dâhil olmalarına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

4.3. Başta yazılım olmak üzere bilişim ürünlerinin kamu tedarikinde izlenecek ihale usulüne yönelik olarak Kamu İhale Kanunu'nda düzenleme yapılacaktır.

           4.4. Yazılım sektörü ürünlerine yönelik kriter ve standart sayısının artırılması sağlanacaktır.

           4.5. Sayısal kod emanetçiliği sistemi hayata geçirilerektir.

4.6. Yerli yazılım firmalarının kamu alımları yoluyla desteklenmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

4.7. Güvenlik  açıklarından  dolayı  oluşabilecek  mağduriyetlerin  giderilmesine  yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

           4.8. Yazılım sektörüne yönelik akredite kuruluş sayısı artırılacaktır.

           4.9. TGB’lerde yer alan yazılım firmalarına KDV iadesi sağlanacaktır.

4.10. TÜBİTAK-BİLGEM’de yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü; “Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Enstitüsü” adı altında yeniden yapılandırılacaktır.

Hedef 5: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili Düzenlemeler Yapmak

 

5.1. Yazılım sektöründe fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yaşanan sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözülmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

           5.2. Yazılım sektörü ürünlerinin telif ve tescil süreçleri yeniden düzenlenecektir.

           5.3. Yazılım sektörü firmalarının telif ve tescil süreçleri desteklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
19 Mayıs Mah., Uğur Mumcu Bulvarı No: 120, 16130 Nilüfer/Bursa
Tel: + 90 (543) 5728840 Faks:0 224 999 24 47 E-Posta:bilgi@bisiad.org.tr